Tražena dokumentacija

Pregled

Kao pripremu za razgovor u Konzularnom uredu podnositelji zahtjeva moraju prikupiti odgovarajuću dokumentaciju koja se odnosi na svrhu putovanja. Dolje se nalazi predloženi popis dokumenata za sve kategorije viza. Morat ćete utvrditi udovoljavate li zahtjevima u skladu s zakonima SAD-a za primanje kategorije vize za koju se prijavljujete. Nema jamstva da će vam viza biti izdana. Nemojte praviti konačne putne planove niti kupujte karte prije nego što vam se izda viza.

Napomena: Mogli bi biti potrebni dodatni dokumenti. Pregledajte upute o tome kako se prijaviti za vizu na internet stranici Veleposlanstva ili Konzulata gdje ćete podnijeti zahtjev. Za utvrđivanje kvalifikacija za vizu moglo bi se zatražiti dodatne dokumente.

 1. U slučaju zahtjeva za vizu za koje je potrebno osobno pojavljivanje na razgovoru u Konzularnom uredu, podnositelji zahtjeva moraju na razgovor ponijeti sve potrebne dokumente.
 2. U slučaju zahtjeva za vizu za koje nije potrebno osobno pojavljivanje na razgovoru u Konzularnom uredu, podnositelji zahtjeva moraju sve tražene dokumente koje će Konzularni ured pregledati staviti u paket za prijavu koji će podnositelj zahtjeva predati.

Općenito potrebni dokumenti - za sve vrste viza

Sljedeći su dokumenti potrebni za sve vrste viza:

 1. Važeća putovnica koja vrijedi za putovanje u Sjedinjene Države. Putovnica treba biti važeća još najmanje šest mjeseci nakon razdoblja boravka u Sjedinjenim Državama (osim ako posebni ugovori između država ne predviđaju neka izuzeća).
 2. Putovnica sa posljednjom izdanom vizom SAD (ako je primjenjivo).
 3. Potvrdna stranica obrasca DS-160, zahtjeva za neuseljeničku vizu
 4. Potvrdna stranica i stranica s uputama ispisana s ove internet stranice
 5. Jedna fotografija u boji dimenzija 5 x 5 cm (2 x 2 inča) snimljena u posljednjih 6 mjeseci. Dodatne pojedinosti o smjernicama vezanim uz fotografije Ministarstva vanjskih poslova potražite na: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html.
 6. Prateći članovi obitelji, osim ako ulaze u SAD sa drugom svrhom, moraju pokazati vjenčani list (za supruge) i/ili rodni list (za neoženjenu djecu do 21 godine), u odgovarajućim slučajevima.

Ako se osobno pojavljujete na razgovor morate donijeti originalnu dokumentaciju. Ako ste oslobođeni od osobnog pojavljivanja i šaljete dokumente putem kurirske službe, molimo pošaljite originalnu važeću putovnicu i prethodnu putovnicu s zadnjom izdatom vizom SAD (ako je primjenjivo) te potvrdnu stranicu obrasca DS-160 i kopije druge prateće dokumentacije. Pogledajte spisak prateće dokumentacije za svaku vrstu vize ispod.


Dodatni potrebni dokumenti - ovisno o vrsti vize

(B) POSJETITELJ: POSAO, TURIZAM, LIJEČENJE

 • Budite spremni na to da ćete morati predočiti sljedeće dokumente ako putujete radi liječenja:
  • Medicinsku dijagnozu od lokalnog liječnika u kojoj se objašnjava priroda bolesti i razlog zašto je potrebno liječenje u Sjedinjenim Državama.
  • Pismo od liječnika ili zdravstvene ustanove u Sjedinjenim Državama u kojem se navodi spremnost da liječe dijagnosticiranu bolest i u kojem se navodi duljina i trošak liječenja (uključujući liječničke naknade, naknade za boravak u bolnici i sve povezane medicinske troškove).
  • Dokaz da će pacijentovi životni i medicinski troškovi te troškovi prijevoza u Sjedinjenim Državama biti podmireni. Dokaz može biti u obliku bankovne ili druge izjave o prihodima/ušteđevini ili ovlaštenih kopija poreznih prijava na dohodak (pacijentovih ili od organizacije koja plaća liječenje)
 • Možete se prijaviti za vizu za posjetitelje B-1 da privremeno radite u SAD kao osobni ili kućni uposlenik u ograničenim situacijama. Vi i i vaš poslodavac ćete morati dokazati da vaš poslovni odnos odgovara standartima plaćanja i radnih uslova u SAD. Za više informacija kako se prijaviti posjetite web-mjesto Veleposlanstva SAD u vašoj zemlji i ovo web-mjesto: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visitor.html.

U vrijeme osobnog sastanka da bi se opredelilo da li se kvalifikujete za vizu mogu se tražiti dodatna dokumenta. Ako ste oslobođeni od osobnog prisustva predajte samo dokumenta sa spiska na stranici sa instrukcijama.

Na primjer, dodatna dokumenta za osobni sastanak mogu uključivati dokaze:

 • Svrhe putovanja
 • Namjere napuštanja SAD nakon završetka putovanja
 • Vaše mogućnosti da pokrijete sve troškove putovanja
 • Dokaz vašeg zaposlenja i/ili obiteljskih veza može biti dovoljan da pokažete svrhu vašeg putovanja i namjeru povratka u zemlju stalnog boravišta.
 • Ako vi ne možete osobno pokriti sve troškove putovanja, možete pokazati dokaz da će druga osoba pokriti djelimično ili u potpunosti troškove vašeg putovanja.

(C) TRANZIT KROZ SJEDINJENE DRŽAVE

 • Dokaz o tranzitu kroz Sjedinjene Države dok putujete dalje u drugu zemlju i namjeri da odete iz Sjedinjenih Država.
 • Dokaz o dovoljnom iznosu za pokrivanje svih troškova boravka u Sjedinjenim Državama..
 • Dokaz kojim se pokazuje da podnositelj zahtjeva ima mjesto stanovanja u inozemstvu kamo se planira vratiti nakon završetka boravka u Sjedinjenim Državama. To se uglavnom utvrđuje dokazima o obiteljskim, profesionalnim, imovinskim, poslovnim ili ostalim vezama i obvezama u zemlji koja ne uključuje Sjedinjene Države, a koje su dovoljne da se podnositelj zahtjeva vrati u tu zemlju nakon završetka boravka u SAD-u.

(D) ČLAN POSADE

 • Pismo/ugovor od poslodavca u kojem se navodi trajanje zaposlenja i, ako je moguće, mjesta ulaska u SAD.

(E) TRGOVAC ILI INVESTITOR PREMA MEĐUNARODNOM SPORAZUMU

 • Neuseljenički zahtjev za vizu za trgovca ili investitora prema međunarodnom sporazumu, obrazac DS-156E.
 • Dokumenti kojima se utvrđuje identitet nacionalnosti vaše tvrtke.
 • Pismo poslodavca u kojem se navodi vaš položaj u tvrtki i navodi da posjedujete izuzetno specijalizirane vještine neophodne za učinkovit rad tvrtke ili da ste direktor ili menadžer.
 • Dokaz o značajnom trgovanju između SAD-a i vaše domovine.
 • Posjetite https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/treaty-trader-investor-visa-e.html da biste pronašli dodatne zahtjeve za dokumentaciju.

(E3) AUSTRALAC U SPECIJALIZIRANOM ZANIMANJU

 • Obrazac ETA 9035, s jasnom oznakom „E3 - Australija - za obradu.” Napomena: Ovaj je obrazac obavijest o odobrenoj Prijavi o ispunjavanju radnih uvjeta (LCA- Labor Condition Application) koje poslodavac u SAD-u pribavlja od Ministarstva rada (DOL - Department of Labor).
 • Ponuda za posao s podacima o iznosu plaće koju upućuje poslodavac sa sjedištem u SAD-u, a u kojoj je naznačeno da će podnositelj zahtjeva biti angažiran na specijalističkom zanimanju.
 • Ovjerena preslika strane diplome i dokazi da je ona sukladna potrebnoj diplomi u SAD-u ili ovjerena preslika prvostupničkog statusa stečenog u SAD-u ili više stručne spreme, u skladu s pravilima struke.
 • Ovjerena kopija tražene dozvole ili drugog službenog odobrenja za bavljenje zanimanjem u državi u kojoj će raditi. Ako licenciranje nije nužno odmah po ulasku, podnositelj zahtjeva trebat će dokazati da će potrebna licenca biti stečena u razumnom roku nakon ulaska.

(F) STUDENTI JEZIKA ILI FAKULTETA

 • Obrazac I-20, potvrda o ispunjavanju uvjeta za neuseljeničke vize (F1) i o statusu studenta za studente fakulteta, jezika i stručne studije. Podnositelj zahtjeva treba podnijeti obrazac I-20 stvoren u sustavu SEVIS koji je podnositelju zahtjeva dostavila njegova škola. Podnositelj zahtjeva i službena osoba škole moraju potpisati obrazac I-20.
 • Potvrda uplate SEVIS (Informacioni sistem studentskih viza i viza na razmjeni) naknade I-901. Za više informacija o tome tko je dužan uplatiti ovu naknadu posjetite Program studentskih viza i viza za posjetitelje na razmjeni (SEVP) na sajtu: http://www.fmjfee.com.

U vrijeme osobnog sastanka da bi se opredelilo da li se kvalifikujete za vizu mogu se tražiti dodatna dokumenta. Ako ste oslobođeni od osobnog prisustva predajte samo dokumenta sa spiska na stranici sa instrukcijama.

Na primjer, dodatna dokumenta za osobni sastanak mogu uključivati dokaze:

 • Svrhe putovanja
 • Namjere napuštanja SAD nakon završetka putovanja
 • Vaše mogućnosti da pokrijete sve troškove putovanja
 • Dokaz vašeg zaposlenja i/ili obiteljskih veza može biti dovoljan da pokažete svrhu vašeg putovanja i namjeru povratka u zemlju stalnog boravišta.
 • Ako vi ne možete osobno pokriti sve troškove putovanja, možete pokazati dokaz da će druga osoba pokriti djelimično ili u potpunosti troškove vašeg putovanja.

(H) PRIVREMENI RADNIK

 • Broj potvrde za odobrenu molbu kako je prikazan na molbi za neuseljeničku vizu za privremenog radnika, obrascu I-129 ili obrascu I-797 (Potvrda o obradi) od USCIS-a (ne odnosi se na podnositelje za vizu H1B1).
 • Ponuda za zaposlenje od poslodavca u SAD i certificirano odobrenje od Ministarstva rada SAD (odnosi se samo na pondositelje za vizu H1B1).

(I) PREDSTAVNICI MEDIJA i NOVINARI

 • Dokaz o zaposlenju
 • Kopija službene novinarske iskaznice, ako je primjenjivo

(J) POSJETITELJ NA RAZMJENI

 • Potvrda o ispunjavanju uvjeta za status posjetitelja na razmjeni, obrazac DS-2019 - Obrazac DS-2019 generiran u SEVIS-u pruža pokrovitelj programa nakon što unese podatke o posjetitelju na razmjeni u sustav SEVIS. Svi posjetitelji na razmjeni, uključujući bračne partnere i maloljetnu djecu, moraju se registrirati u informacijski sustav za studente i posjetitelje na razmjeni (SEVIS). Svaka osoba dobiva odvojeni obrazac DS-2019.
 • Obuka/plan pripravništva/stažiranja, obrazac DS-7002 - Osim obrasca DS 2019, sudionicima u kategorijama J-1 Pripravnik i stažist potreban je obrazac DS 7002 (na temelju okvira 7 na obrascu DS-2019). Dodatno se informirajte o programima za pripravnike i stažiste na https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/study.html.
 • Potvrda uplate SEVIS (Informacioni sistem studentskih viza i viza na razmjeni) naknade I-901. Za više informacija o tome tko je dužan uplatiti ovu naknadu posjetite Program studentskih viza i viza za posjetitelje na razmjeni (SEVP) na sajtu: http://www.fmjfee.com.

U vrijeme osobnog sastanka da bi se opredelilo da li se kvalifikujete za vizu mogu se tražiti dodatna dokumenta. Ako ste oslobođeni od osobnog prisustva predajte samo dokumenta sa spiska na stranici sa instrukcijama.

Na primjer, dodatna dokumenta za osobni sastanak mogu uključivati dokaze:

 • Svrhe putovanja
 • Namjere napuštanja SAD nakon završetka putovanja
 • Vaše mogućnosti da pokrijete sve troškove putovanja
 • Dokaz vašeg zaposlenja i/ili obiteljskih veza može biti dovoljan da pokažete svrhu vašeg putovanja i namjeru povratka u zemlju stalnog boravišta.
 • Ako vi ne možete osobno pokriti sve troškove putovanja, možete pokazati dokaz da će druga osoba pokriti djelimično ili u potpunosti troškove vašeg putovanja.

(K) ZARUČNIK/CA ILI BRAČNI PARTNER DRŽAVLJANINA SAD-A

(L) RADNICI NA PREMJEŠTAJU UNUTAR ISTE TVRTKE

(M) STUDENT STRUČNOG STUDIJA/NEAKADEMSKI STUDENT

 • Obrazac I-20 - Škola će poslati obrazac I-20 generiran u sustavu SEVIS nakon što unese podatke o studentu u bazu podataka sustava SEVIS. Student i službena osoba škole moraju potpisati obrazac I-20. Ako namjeravaju boraviti u Sjedinjenim Državama, svi studenti, njihovi bračni partneri i maloljetna djeca moraju se registrirati u sustav za studente i posjetitelje na razmjeni (SEVIS). Svaka pojedinačna osoba prima vIastiti primjerak obrasca I-20.
 • Potvrda uplate SEVIS (Informacioni sistem studentskih viza i viza na razmjeni) naknade I-901. Za više informacija o tome tko je dužan uplatiti ovu naknadu posjetite Program studentskih viza i viza za posjetitelje na razmjeni (SEVP) na sajtu: http://www.fmjfee.com.

U vrijeme osobnog sastanka da bi se opredelilo da li se kvalifikujete za vizu mogu se tražiti dodatna dokumenta. Ako ste oslobođeni od osobnog prisustva predajte samo dokumenta sa spiska na stranici sa instrukcijama.

Na primjer, dodatna dokumenta za osobni sastanak mogu uključivati dokaze:

 • Svrhe putovanja
 • Namjere napuštanja SAD nakon završetka putovanja
 • Vaše mogućnosti da pokrijete sve troškove putovanja
 • Dokaz vašeg zaposlenja i/ili obiteljskih veza može biti dovoljan da pokažete svrhu vašeg putovanja i namjeru povratka u zemlju stalnog boravišta.
 • Ako vi ne možete osobno pokriti sve troškove putovanja, možete pokazati dokaz da će druga osoba pokriti djelimično ili u potpunosti troškove vašeg putovanja.

(H) STRANAC IZNIMNIH SPOSOBNOSTI

 • Broj potvrde za odobrenu molbu kako je prikazan na molbi za vizu za radnika sa neuseljeničkim statusom, obrazac I-129, ili potvrda o obradi, obrazac I-797, od USCIS-a.

(H) STRANAC S MEĐUNARODNIM PRIZNANJEM

 • Broj potvrde za odobrenu molbu kako je prikazan na molbi za vizu za neuseljeničkog radnika, obrazac I-129, ili potvrda o obradi, obrazac I-797, od USCIS-a.

(Q) POSJETITELJ NA KULTURNOJ RAZMJENI

 • Broj potvrde za odobrenu molbu kako je prikazan na molbi za vizu za neuseljeničkog radnika, obrazac I-129, ili potvrda o obradi, obrazac I-797, od USCIS-a.

U vrijeme osobnog sastanka da bi se opredelilo da li se kvalifikujete za vizu mogu se tražiti dodatna dokumenta. Ako ste oslobođeni od osobnog prisustva predajte samo dokumenta sa spiska na stranici sa instrukcijama.

Na primjer, dodatna dokumenta za osobni sastanak mogu uključivati dokaze:

 • Svrhe putovanja
 • Namjere napuštanja SAD nakon završetka putovanja
 • Vaše mogućnosti da pokrijete sve troškove putovanja
 • Dokaz vašeg zaposlenja i/ili obiteljskih veza može biti dovoljan da pokažete svrhu vašeg putovanja i namjeru povratka u zemlju stalnog boravišta.
 • Ako vi ne možete osobno pokriti sve troškove putovanja, možete pokazati dokaz da će druga osoba pokriti djelimično ili u potpunosti troškove vašeg putovanja.

(R) VJERSKI DJELATNIK

(T) ŽRTVA TRGOVINE LJUDIMA

 • Obrazac I-797, potvrda o obradi od USCIS-a s navedenim odobrenjem obrasca I-914, Dodatka A

(TD/TN) STRUČNJAK U NAFTA-i

 • Dokaz o zaposlenju

(T) ŽRTVA KAZNENOG DJELA

 • Obrazac I-797, potvrda o obradi od USCIS-a s navedenim odobrenjem neuseljeničke molbe U