متقاضیان ویزای غیرمهاجرتی ایالات متحده، خوش آمدید

شما در وب‌سایت رسمی اطلاعات و قرار مصاحبه ویزای غیرمهاجرتی (موقت) سفارت ایالات متحده در امارات متحده عربی هستید.

Change in Reciprocity Fee for UAE Nationals

The U.S. Department of State has revised the reciprocity schedule for UAE nationals applying for the F-1/F-2 nonimmigrant (student) visa category. This change will increase the reciprocity fee for the below categories commensurate to those imposed by the Government of UAE on U.S. citizens. This change will come into effect on October 11, 2019.

Visa Classification Reciprocity Fee Number of Entries Validity Period
F-1 $1125 Multiple 48 Months
F-2 $1125 Multiple 48 Months
 

For more information on the reciprocity tables please visit https://travel.state.gov.

بیشتر

اگر تاکنون هرگز از این سایت استفاده نکرده و فرم DS-160 را کامل ننموده‌اید، این گزینه را انتخاب کنید https://ceac.state.gov/genniv.

برای ادامه یا بررسی درخواست ویزای موجود، یا اگر قبلاً حسابی در این سایت باز کرده‌اید، این گزینه را انتخاب نمایید.

کسب اطلاعات بیشتر در مورد روند درخواست ویزا