متقاضیان ویزای مهاجرتی ایالات متحده، خوش آمدید

شما در وب‌سایت رسمی پشتیبانی ویزای مهاجرتی (دائم) سفارت ایالات متحده در مأموریت ترکیه هستید.

Presidential Proclamation 10014

On Monday, June 22, President Trump signed a proclamation suspending entry into the United States of certain immigrants and nonimmigrants who present a risk to the U.S. labor market following the coronavirus outbreak. Effective immediately, the proclamation extends the suspension of entry for certain immigrants (Presidential Proclamation 10014) through December 31, 2020. The new restrictions imposed by the proclamation are effective at 12:01 a.m. EDT on Wednesday, June 24 and expire on December 31, 2020, unless continued by the President. U.S. citizens, lawful permanent residents, and aliens who are or were inside the United States or those holding valid nonimmigrant or immigrant visas on the effective date are not subject to the proclamation.

The proclamation suspends entry of nonimmigrants in the following categories: H-1B, H-2B, J (for aliens participating in an intern, trainee, teacher, camp counselor, au pair, or summer work travel program) and L, along with their spouses and children. No valid visas will be revoked under the proclamation. Presidential Proclamation 10014 and this proclamation provide exceptions to their restrictions for certain categories of immigrants and nonimmigrants. The full text of the presidential proclamations are available on the White House website at: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/.

بیشتر

تاریخ و ساعت قرار مصاحبه کنسولی ویزای مهاجرت خود را ثبت کنید یا خدمات پشتیبانی بازگشت مقیم را درخواست نمایید.

درخواست فعلی قرار مصاحبه کنسولی ویزای مهاجرت یا برگشت مقیم خود را بررسی و مدیریت کنید.

کسب اطلاعات بیشتر در مورد روند درخواست ویزای مهاجرتی