Potrebna dokumenta

Pergled

U pripremi za konzularni intervju podnosioci zahteva treba da prikupe odgovarajuću dokumentaciju u vezi sa svrhom putovanja. Ispod se nalazi lista dokumenata relevantnih za sve vrste viza. U cilju dobijanja vize za koju aplicirate potrebno je da zadovoljite sve uslove predviđene zakonima SAD-a. Nema garancija da će viza biti izdata. Sve do izdavanja vize nemojte da pravite konačne planove za putovanje niti da kupujete putne karte.

Napomena: Postoji mogućnost potrebe za dodatnom dokumentacijom. Molimo da pažljivo pregledate uputstvo za podnošenje zahteva na veb-sajtu Ambasade ili konzulata u zemlji u kojoj ćete podneti zahtev. Dodatna dokumentacija može biti potrebna za ispunjavanje uslova za dobijanje vize.

 1. Za zahteve za vizu koji podrazumevaju lični dolazak podnosioca zahteva na intervju u konzularnom odeljenju, kandidati treba da na intervju donesu svu zahtevanu dokumentaciju.
 2. Za slučajeve u kojima se ne zahteva lični dolazak na konzularni intervju, kandidat je dužan da svu zahtevanu doklumentaciju dostavi konzularnom odeljenju na pregled.

Opšta dokumenta - potrebna za sve vrste viza

Sledeća dokumenta neophodna su za podnošenje zahteva za sve vrste viza:

 1. Pasoš validan za putovanje u Sjedinjene Države. Pasoš treba da bude validan najmanje 6 meseci kasnije u odnosu na period planiranog boravka u Sjedinjenim Državama (osim u slučaju da posebni državni ugovori podrazumevaju izuzeće od ovog pravila).
 2. U pasošu treba da se nalazi poslednja izdana viza SAD-a (ako je primenjivo).
 3. Stranica potvrde obrasca DS-160, zahteva za neuseljeničku vizu.
 4. Stranica s potvrdom i uputstvima štampana s ovog veb-sajta
 5. Jedna fotografija u boji, dimenzija 5 x 5 cm (2 x 2 inča) snimljena u zadnjih 6 meseci. Ostale instrukcije Stejt Departmenta u vezi s fotografijama mogu se naći na: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html.
 6. Prateći članovi porodice, osim ako ulaze u SAD sa drugom svrhom, moraju pokazati venčani list (za supruge) i/ili rodni list (za neoženjenu decu do 21 godine), u odgovarajućim slučajevima.

Ako se lično pojavljujete na intervju morate doneti originalna dokumenta. Ako ste oslobođeni od ličnog pojavljivanja i šaljete dokumenta putem kurirske službe, molimo pošaljite originalni važeći pasoš i prethodni pasoš s poslednjom izdanom vizom SAD (ako je primenjivo) te stranicu potvrde obrasca DS-160 i kopije druge prateće dokumentacije. Pogledajte dole spisak prateće dokumentacije za svaku vrstu vize.


Potrebna dodatna dokumenta - u zavisnosti od vrste vize

(B) POSETILAC: BIZNIS, TURIZAM, MEDICINSKA NEGA

 • Ukoliko putujete u cilju medicinske nege, imajte spremna sledeća dokumenta:
  • Medicinsku dijagnozu lokalnog lekara na kojoj je objašnjena priroda oboljenja i razlog neophodnosti lečenja u Sjedinjenim Državama.
  • Pismo lekara ili zdravstvene ustanove u Sjedinjenim Državama s izjavom o spremnosti preduzimanja tretmana dijagnostigikovanog oboljenja, te detaljnim planom trajanja i troškova lečenja (uključujući lekarsku naknadu, troškove hospitalizacije i ostalih medicinskih usluga).
  • Dokaz da će transport, troškovi za medicinske usluge i troškovi života pacijenta tokom njegovog boravka u Sjedinjenim Državama biti plaćeni. To može biti u formi bankovnog ili nekog drugog izveštaja o primanjima/ušteđevini ili overena kopija poreskog izvoda za dohodak (bilo pacijenta, bilo drugog lica ili organizacije koja plaća lečenje).
 • Možete se prijaviti za vizu za posetioce B-1 da privremeno radite u SAD kao lični ili kućni zaposlenik u ograničenim situacijama. Vi i i vaš poslodavac ćete morati dokazati da vaš poslovni odnos odgovara standartima plaćanja i radnih uslova u SAD. Za više informacija kako se prijaviti posetite veb-sajt Ambasade SAD u vašoj zemlji i ovaj veb-sajt: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visitor.html.

U vreme intervjua mogu od vas biti traženi dodatni dokumeni da bi se ustanovilo da li se kvalifikujete za izdavanje vize.. Ako ste oslobođeni od ličnog prisustva predajte samo dokumente sa spiska na stranici sa instrukcijama.

Na primer, dodatni dokumenta za lični intervju mogu uključivati dokaze:

 • Svrhe putovanja
 • Namere napuštanja SAD nakon završetka putovanja
 • Vaše mogućnost da pokrijete sve troškove putovanja
 • Dokaz vašeg zaposlenja i/ili porodičnih veza može biti dovoljan da pokažete svrhu vašeg putovanja i nameru povratka u zemlju prebivališta.
 • Ako vi ne možete lično pokriti sve troškove putovanja, možete pokazati dokaz da će druga osoba pokriti delimično ili u potpunosti troškove vašeg putovanja.

(C) TRANZIT KROZ SJEDINJENE DRŽAVE

 • Dokaz da su Sjedinjene Države samo tranzit na putu ka drugoj državi uz nameru napuštanja Sjedinjenih Država.
 • Dokaz o dovoljnim sredstvima za pokrivanje svih troškova tokom boravka u u Sjedinjenim Državama.
 • Dokaz da podnosilac zahteva ima prebivalište u drugoj zemlji u koju planira da se vrati po okončanju boravka u Sjedinjenim Državama. Ovde se obično podrazumeva dokaz o porodičnom stanju, zaposlenje, imovina i druge veze i obaveze u drugoj zemlji dovoljne da navode podnosioca zahteva na povraćajak tamo po okončanju boravka u Sjedinjenim Državama.

(D) ČLANOVI POSADE

 • Pismo/ugovor poslodavca na kome se navodi vremensko trajanje angažmana i, po mogućnosti, mesta ulaska u Sjedinjene Države.

(E) VIZE ZA TRGOVCE/INVESTITORE PREMA MEĐUDRŽAVNOM SPORAZUMU

 • Zahtev za neuseljeničku vizu trgovce/investitore prema međudržavnom sporazumu, Obrazac DS-156E.
 • Dokumenta koja dokazuju državu porekla kompanije.
 • Pismo poslodavca u kome se detaljno navode Vaša pozicija i visoko specijalizovane veštine neophodne za funkcionisanje kompanije, odnosno vaša pozicija izvršnog direktora ili menadžera.
 • Dokaz o značajnom poslovanju između SAD-a i vaše zemlje.
 • Posetite https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/treaty-trader-investor-visa-e.html za dodatne zahteve u vezi s dokumentacijom.

(E3) DRŽAVLJANI AUSTRALIJE SA STRUČNOM SPECIJALIZACIJOM

 • Obrazac ETA 9035, na kojem je jasno naznačeno „E3 - Australija - za obradu." Napomena: Ovaj obrazac je potvrda o odobrenoj Prijavi o ispunjavanju radnih uslova (LCA) koju poslodavac u SAD-u dobija od Ministarstva rada.
 • Pismo koje sadrži poslovnu ponudu s navedenim iznosom plate od poslodavca iz SAD-a u kojem je navedeno da će podnosilac zahteva biti angažovan na radnom mestu sa stručnom specijalizacijom.
 • Overena kopija strane diplome koja odgovara zahtevanom stepenu obrazovanja u SAD-u, odnosno, diploma o završenom fakultetu ili odnosno o višem stepenu obrazovanja kako je propisano za tu stručnu specijalizaciju.
 • Overena kopija ili druga licenca ili službena dozvola za obavljanje tog zanimanja na predmetnom radnom mestu. Ako proces dobijanja licence nije dostupna odmah nakon prijave, podnosilac zahteva treba da dokaže da će takva licenca dobiti u razumno vreme nakon podnošenja zahteva.

(F) AKADEMSKE STUDIJE ILI UČENJE JEZIKA

 • Formular I-20, potvrda o ispunjavanju uslova za neuseljeničke vize (F-1 ili M-1) i o statusu studenta za neakademske studente, studente jezika i studente stručnih studija. Podnosilac zahteva treba da podnese formular I-20 kreiran u sistemu SEVIS koji je podnosiocu zahteva dostavila njegova škola. Podnosilac zahteva i službeno lice škole moraju da potpišu formular I-20.
 • Potvrda uplate SEVIS (Informacioni sistem studentskih viza i viza na razmeni) takse I-901. Za više informacija o tome ko je dužan da uplati ovu taksu posetite Program studentskih viza i viza za posetioce na razmeni (SEVP) na sajtu: http://www.fmjfee.com.

U vreme intervjua mogu od vas biti traženi dodatni dokumeni da bi se ustanovilo da li se kvalifikujete za izdavanje vize.. Ako ste oslobođeni od ličnog prisustva predajte samo dokumente sa spiska na stranici sa instrukcijama.

Na primer, dodatni dokumenta za lični intervju mogu uključivati dokaze:

 • Svrhe putovanja
 • Namere napuštanja SAD nakon završetka putovanja
 • Vaše mogućnost da pokrijete sve troškove putovanja
 • Dokaz vašeg zaposlenja i/ili porodičnih veza može biti dovoljan da pokažete svrhu vašeg putovanja i nameru povratka u zemlju prebivališta.
 • Ako vi ne možete lično pokriti sve troškove putovanja, možete pokazati dokaz da će druga osoba pokriti delimično ili u potpunosti troškove vašeg putovanja.

(H) RADNIK NA PRIVREMENOM RADU

 • Broj potvrde odobrene peticije, kako se navodi na peticiji za radnika u neuseljeničkom statusu, Obrazac I-129, ili USCIS-ova Potvrda o obradi zahteva, Obrazac I-797 (ne odnosi se na podnosioce za vizu H1B1).
 • Ponuda za zaposlenje od poslodavaca u SAD i certificirano odobrenje od Ministarstva rada SAD (odnosi se samo na podnosioce za vizu H1B1).

(I) PREDSTAVNICI MEDIJA I NOVINARI

 • Dokaz o zaposlenju
 • Fotokopija službene novinarske iskaznice, ukoliko je primenjivo

(J) POSETILAC NA RAZMENI

 • Sertifikat o podobnosti za status posetioca na razmeni, obrazac DS-2019 - formular DS-2019 kreiran u sistemu SEVIS obezbeđuje se kada sponzor programa unese informacije o posetiocu na razmeni u SEVIS sistem. Svi posetioci na razmeni, uključujući supružnike i maloletnu decu, treba da budu registrovani u okviru Sistema informacija za studente i posetioce na razmeni (SEVIS). Svakom pojedincu dodeljuje se zasebni obrazac DS-2019.
 • Plan obuke/pripravničkog rada, obrazac DS-7002 - osim obrasca DS 2019, od učesnika u pripravničkim programima J-1 zahteva se i obrazac DS 7002 (Odeljak 7, obrazac DS-2019). Za više informacija o obukama i pripravničkim programima https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/study.html.
 • Potvrda uplate SEVIS (Informacioni sistem studentskih viza i viza na razmeni) takse I-901. Za više informacija o tome ko je dužan da uplati ovu taksu posetite Program studentskih viza i viza za posetioce na razmeni (SEVP) na sajtu: http://www.fmjfee.com.

U vreme intervjua mogu od vas biti traženi dodatni dokumeni da bi se ustanovilo da li se kvalifikujete za izdavanje vize.. Ako ste oslobođeni od ličnog prisustva predajte samo dokumente sa spiska na stranici sa instrukcijama.

Na primer, dodatni dokumenta za lični intervju mogu uključivati dokaze:

 • Svrhe putovanja
 • Namere napuštanja SAD nakon završetka putovanja
 • Vaše mogućnost da pokrijete sve troškove putovanja
 • Dokaz vašeg zaposlenja i/ili porodičnih veza može biti dovoljan da pokažete svrhu vašeg putovanja i nameru povratka u zemlju prebivališta.
 • Ako vi ne možete lično pokriti sve troškove putovanja, možete pokazati dokaz da će druga osoba pokriti delimično ili u potpunosti troškove vašeg putovanja.

(K) VERENIK ILI SUPRUŽNIK DRŽAVLJANINA SAD-a

(L) PREMEŠTAJ UNUTAR ISTE KOMPANIJE

(M) STUDENTI STRUČNIH STUDIJA/NEAKADEMSKI STUDENTI

 • Obrazac I-20 - Nakon unosa informacija o studentu u SEVIS bazu podataka, škola dostavlja obrazac I-20 kreiran u SEVIS-u. Student i službeno lice škole moraju da potpišu formular I-20. Svi studenti, njihovi supružnici i maloletnu deca, ukoliko planiraju da borave u Sjedinjenim Državama, treba da budu registrovani u okviru Sistema informacija za studente i posetioce na razmeni (SEVIS). Svakom pojedincu dodeljuje se zasebni obrazac I-20.
 • Potvrda uplate SEVIS (Informacioni sistem studentskih viza i viza na razmeni) takse I-901. Za više informacija o tome ko je dužan da uplati ovu taksu posetite Program studentskih viza i viza za posetioce na razmeni (SEVP) na sajtu: http://www.fmjfee.com.

U vreme intervjua mogu od vas biti traženi dodatni dokumeni da bi se ustanovilo da li se kvalifikujete za izdavanje vize.. Ako ste oslobođeni od ličnog prisustva predajte samo dokumente sa spiska na stranici sa instrukcijama.

Na primer, dodatni dokumenta za lični intervju mogu uključivati dokaze:

 • Svrhe putovanja
 • Namere napuštanja SAD nakon završetka putovanja
 • Vaše mogućnost da pokrijete sve troškove putovanja
 • Dokaz vašeg zaposlenja i/ili porodičnih veza može biti dovoljan da pokažete svrhu vašeg putovanja i nameru povratka u zemlju prebivališta.
 • Ako vi ne možete lično pokriti sve troškove putovanja, možete pokazati dokaz da će druga osoba pokriti delimično ili u potpunosti troškove vašeg putovanja.

(O) STRANAC SA IZVANREDNIM SPOSOBNOSTIMA I DOSTIGNUĆIMA

 • Broj potvrde odobrene peticije, kako se navodi na peticiji za radnika sa neuseljeničkim statusom, obrazac I-129, ili USCIS-ova Potvrda o obradi zahteva, obrazac I-797.

(P) STRANAC SA MEĐUNARODNIM PRIZNANJEM

 • Broj potvrde odobrene peticije, kako se navodi na peticiji za radnika neuseljenika, obrazac I-129, ili USCIS-ova Potvrda o obradi zahteva, obrazac I-797.

(Q) POSETIOCI U OKVIRU MEĐUNARODNE KULTURNE RAZMENE

 • Broj potvrde odobrene peticije, kako se navodi na peticiji za radnika sa neuseljeničkim statusom, obrazac I-129, ili USCIS-ova Potvrda o obradi zahteva, obrazac I-797.

U vreme intervjua mogu od vas biti traženi dodatni dokumeni da bi se ustanovilo da li se kvalifikujete za izdavanje vize.. Ako ste oslobođeni od ličnog prisustva predajte samo dokumente sa spiska na stranici sa instrukcijama.

Na primer, dodatni dokumenta za lični intervju mogu uključivati dokaze:

 • Svrhe putovanja
 • Namere napuštanja SAD nakon završetka putovanja
 • Vaše mogućnost da pokrijete sve troškove putovanja
 • Dokaz vašeg zaposlenja i/ili porodičnih veza može biti dovoljan da pokažete svrhu vašeg putovanja i nameru povratka u zemlju prebivališta.
 • Ako vi ne možete lično pokriti sve troškove putovanja, možete pokazati dokaz da će druga osoba pokriti delimično ili u potpunosti troškove vašeg putovanja.

(R) OSOBE ANGAŽOVANE U RELIGIJSKIM AKTIVNOSTIMA

(T) ŽRTVA TRGOVINE LJUDIMA

 • Obrazac I-797, Potvrda o obradi zahteva, USCIS-ovo odobrenje obrasca I-914, dodatak A

(TD/TN) NAFTA STRUČNJACI

 • Dokaz o zaposlenju

(U) ŽRTVA KRIMINALNIH AKTIVNOSTI

 • Obrazac I-797, Potvrda o obradi zahteva, USCIS-ovo odobrenje za U neuseljeničku peticiju