Amerikaanse categorieën niet-immigratievisum

Overzicht

Niet-immigratievisa zijn bedoeld voor personen die op tijdelijke basis naar de Verenigde Staten willen reizen als toerist, om zakelijke redenen, voor tijdelijk werk, voor studie of voor medische behandeling.

Zorg dat u alles op tijd plant. Het wordt reizigers sterk aangeraden met het kopen van vliegtickets te wachten tot zij een geldig visum hebben ontvangen. Op het moment van het gesprek voor de visumaanvraag hoeft de aanvrager nog geen ticket te hebben.

Alle reizigers moeten zich goed realiseren dat een visum geen garantie biedt voor toegang tot de Verenigde Staten. Het Amerikaanse departement Binnenlandse Veiligheid (Department of Homeland Security, DHS) is bevoegd toegang tot de Verenigde Staten te weigeren en de verblijfsduur in de Verenigde Staten te beperken. Indien het DHS toegang tot de Verenigde Staten toestaat via een aangewezen plaats van binnenkomst met douanefaciliteiten, ontvangt de reiziger een gestempeld formulier I-94, Registratie van Aankomst-Vertrek.


Categorieën bezoekersvisa

(B) BEZOEKER: ZAKELIJK, TOERISME, MEDISCHE BEHANDELING

Het bezoekersvisum is een niet-immigratievisum voor personen die tijdelijk in de Verenigde Staten willen verblijven voor zaken (B1), inclusief het bijwonen van aan het beroep gerelateerde vergaderingen of congressen; voor hun plezier, inclusief vakantie, familiebezoek of medische behandeling (B2); of een combinatie van beide (B1/B2) met een maximale verblijfsduur van zes maanden.

(C) DOORREIS in de Verenigde Staten

Personen die van het ene land naar het andere reizen en daarbij in de Verenigde Staten op een aansluitende vlucht moeten overstappen als onderdeel van de reis.

 • Een bemanningslid dat als passagier naar de Verenigde Staten reist om daar aan boord van een schip of vliegtuig te gaan, heeft een doorreisvisum nodig. Zie de informatie over bemanningsvisa.
 • Een reiziger die in een buitenlandse haven aan boord gaat van een cruiseschip of een ander schip dat op weg is naar een andere bestemming dan de Verenigde Staten en dat tijdens de reis een haven in de Verenigde Staten aandoet, moet een doorreisvisum of een ander niet-immigratievisum hebben.

Categorieën studievisa

(F/M) ACADEMISCHE STUDENT OF TALENSTUDENT/STUDENT BEROEPSOPLEIDING OF NIET-ACADEMISCHE OPLEIDING

In het algemeen heeft iedere visumaanvrager die naar de Verenigde Staten wil reizen voor het bijwonen van een goedgekeurde opleiding of studie een studentenvisum nodig.

Na te zijn toegelaten tot de desbetreffende Amerikaanse opleidingsinstelling, wordt de student ingeschreven in het SEVIS-systeem (Student and Exchange Visitor Information System). Instructies voor het betalen van de SEVIS I-901-kosten en de vereiste ondertekening via het SEVIS-systeem worden door de Amerikaanse opleidingsinstelling verstrekt. De opleidingsinstelling voert de naam van de hoofdaanvrager in het SEVIS-systeem in alsmede de namen van eventuele gezinsleden die voornemens zijn met de hoofdaanvrager mee te reizen, waarna de benodigde I-20 formulieren worden gegenereerd. Ieder gezinslid moet een eigen formulier I-20 ontvangen. Indien de gezinsleden de aanvraag niet gezamenlijk met de hoofdaanvrager doen, is een kopie van het originele formulier I-20 vereist die is afgegeven door de opleidingsinstelling van de houder van het hoofdvisum. Kijk op de website van het U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) Student and Exchange Visitor Program (SEVP) voor meer informatie.

Studenten die een opleiding voortzetten, kunnen te allen tijde een nieuw visum aanvragen zolang zij hun studentenstatus hebben behouden en hun SEVIS-registratie (http://www.ice.gov/sevis) actueel is. Studenten die een opleiding voortzetten, kunnen te allen tijde voorafgaande aan de aanvang van hun cursus de Verenigde Staten binnenreizen.

(J) BEZOEKER UITWISSELINGSPROGRAMMA

Visa voor bezoekers in het kader van uitwisselingsprogramma’s (J-1) zijn niet-immigratievisa voor personen die goedkeuring hebben voor deelname aan uitwisselingsprogramma’s in de Verenigde Staten. Kijk voor informatie over de programmavereisten, reglementen en nog veel meer over het J-1-visum voor bezoekers in het kader van uitwisselingsprogramma’s op de website van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken http://j1visa.state.gov/programs.

Na te zijn toegelaten tot het Amerikaanse uitwisselingsprogramma, wordt de reiziger ingeschreven in het SEVIS-systeem (Student and Exchange Visitor Information System). De meeste deelnemers aan het uitwisselingprogramma met een J-1-visum moeten de SEVIS I-901-kosten betalen. Als in het uitwisselingsprogramma voor bezoekende deelnemers met een J-1-visum is toegestaan dat echtgenoten en/of kinderen met de bezoekende programmadeelnemer meereizen, hoeven deze gezinsleden deze kosten niet te betalen. De sponsor van het programma verstrekt aan de bezoekende deelnemer van het uitwisselingsprogramma een formulier DS-2019 dat deze naar het visumgesprek moet meebrengen. Indien in het programma is toegestaan dat echtgenoten en/of kinderen meereizen, krijgt ieder familielid een eigen formulier DS-2019 om een J-2-visum aan te vragen. Kijk op de website van het U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) Student and Exchange Visitor Program (SEVP) voor meer informatie over het SEVIS-systeem en de SEVIS I-901-kosten.


Categorieën werkvisa

(D) BEMANNINGSLID

Een bemanningslid aan boord van een zeeschip of vliegtuig in de Verenigde Staten moet een bemanningslidvisum (D) hebben.

Om voor een bemanningslidvisum (D) in aanmerking te komen, geldt dat de aanvrager:

 • diensten moet bieden die voor de normale activiteiten aan boord van een zeeschip of vliegtuig noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld een badmeester of schoonheidsverzorgster aan boord van een cruiseschip of een stewardess aan boord van een passagiersvliegtuig);
 • geen dienstverband hoeft te hebben op het moment waarop de aanvrager het visum aanvraagt, zolang de aanvrager aan boord van het zeeschip of vliegtuig werkt op het moment waarop de aanvrager in de Verenigde Staten arriveert;
 • stagiair mag zijn aan boord van een opleidingsvaartuig.

Indien een aanvrager passagier is op reis naar het schip waarop de aanvrager gaat werken, moet de aanvrager ook een doorreisvisum (C1) hebben en een brief van de werkgever of agent van de werkgever meebrengen waarin wordt bevestigd dat doorreis vereist is. De consulaire vertegenwoordiging geeft doorgaans een gecombineerd C1/D-visum af indien het reciprociteitsprogramma voor het land van staatsburgerschap van de aanvrager daarin voorziet. Meer informatie over reciprociteitsprogramma’s vindt u op https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country.html.

Let op: bemanningsleden van zeeschepen of vliegtuigen die zowel een B1/B2- als C1/D-visum aanvragen, dienen een online DS-160 visumaanvraagformulier in te vullen, een visumaanvraagvergoeding (MRV) te betalen en een afspraak te maken voor het C1/D-visum.

(I) MEDIA en JOURNALISTEN

Om voor het mediavisum (I) in aanmerking te komen moeten de aanvragers aantonen dat zij naar behoren zijn gekwalificeerd voor een mediavisum. Mediavisa zijn bedoeld voor ‘vertegenwoordigers van buitenlandse media’, inclusief leden van de pers, radio, film of de schrijvende pers van wie de werkzaamheden essentieel zijn voor de buitenlandse media, zoals verslaggevers, filmploegen, uitgevers en personen met vergelijkbare beroepen die naar de Verenigde Staten reizen om hun beroep uit te oefenen. De aanvrager moet zich bezighouden met kwalificerende werkzaamheden voor een mediaorganisatie met thuisbasis in een land buiten de Verenigde Staten. Om de aanvrager voor een mediavisum in aanmerking te doen komen, moeten de werkzaamheden met name bestaan uit het bieden van informatie en in het algemeen te maken hebben met het vergaren van nieuws, of het berichten over actualiteiten. Verslag doen van sportevenementen is doorgaans een aanvaard criterium voor een mediavisum. Andere voorbeelden zijn inclusief maar niet beperkt tot:

 • hoofdmedewerkers van buitenlandse informatieve media die zich bezighouden met het filmen van een nieuwsitem of documentaire;
 • leden van media die zich bezighouden met de productie of distributie van films, indien het gefilmde materiaal wordt gebruikt voor de verspreiding van informatie of nieuws. Bovendien moeten de primaire bron en distributie van de financiering zich buiten de Verenigde Staten bevinden;
 • journalisten die op contractbasis werken: personen met een door een professionele journalistieke organisatie afgegeven certificaat, indien zij op contractbasis werken aan een product dat in het buitenland zal worden gebruikt door een informatiemedium of cultureel medium voor de verspreiding van informatie of nieuws dat niet primair is bedoeld voor commerciële entertainment of reclame;
 • medewerkers van onafhankelijke productiemaatschappijen met een door een professionele journalistieke organisatie afgegeven certificaat;
 • buitenlandse journalisten die werken voor een buitenlandse vestiging of dochterorganisatie van een Amerikaans netwerk, een Amerikaanse krant of een andere mediavestiging indien de journalist naar de Verenigde Staten reist om uitsluitend voor een buitenlands publiek verslag te doen van Amerikaanse evenementen;
 • geaccrediteerde vertegenwoordigers van bureaus voor bezoekers die geheel of gedeeltelijk worden beheerd, geleid of gesubsidieerd door een buitenlandse overheid, die zich primair bezighouden met het verspreiden van feitelijke informatie voor bezoekers aan het desbetreffende land.

(E1/E2) HANDELAAR OF INVESTEERDER UIT EEN LAND WAARMEE DE VERENIGDE STATEN EEN VERDRAG HEBBEN

Het visum voor een handelaar (E1) of investeerder (E2) uit een land waarmee de Verenigde Staten een verdrag hebben, is bedoeld voor een ingezetene van een land waarmee de Verenigde Staten een handelsverdrag of zeevaartverdrag hebben die naar de Verenigde Staten komt voor het drijven van substantiële handel, inclusief de handel in diensten of technologie, voornamelijk tussen de Verenigde Staten en het land dat partij is in het verdrag, of voor het ontwikkelen van en leidinggeven aan activiteiten van een onderneming waarin de ingezetene een aanzienlijk kapitaal heeft geïnvesteerd of met een dergelijke investering bezig is. Zie https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/treaty.html voor een lijst van deelnemende landen.

Op grond van het niet-immigratievisum E1 worden ingezetenen van een land dat partij is in het verdrag uitsluitend tot de Verenigde Staten toegelaten om ten eigen behoeve internationale handel te drijven.

Op grond van het niet-immigratievisum E2 worden ingezetenen van een land dat partij is in het verdrag tot de Verenigde Staten toegelaten wanneer zij een aanzienlijk kapitaal in een Amerikaans bedrijf investeren.

Zie https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/treaty-trader-investor-visa-e.html voor meer informatie.

(E3) AUSTRALIËR MET GESPECIALISEERD BEROEP

Deze visumcategorie geldt voor Australische staatsburgers die naar de Verenigde Staten reizen om tijdelijk in een gespecialiseerd beroep te werken. Omdat het E3-visum speciaal geldt voor Australische staatsburgers, is nadere informatie te vinden op https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/all-visa-categories.html.

(H, L, O, P, Q, R) TIJDELIJKE MEDEWERKER/TIJDELIJK DIENSTVERBAND OF STAGIAIR

Indien een aanvrager onder de Amerikaanse immigratiewet als niet-immigrant tijdelijk in de Verenigde Staten wil werken, moet de aanvrager een specifiek visum hebben op basis van het type werk in kwestie. Voor de meeste categorieën van tijdelijke medewerkers geldt dat de toekomstige werkgever of agent van de aanvrager een verzoekschrift I-129 indient, dat moet worden goedgekeurd door de Amerikaanse immigratiedienst (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS) voordat de aanvrager een visum aanvraagt. Zie http://www.uscis.gov/portal/site/uscis voor meer informatie.

Een visum voor tijdelijke medewerkers kan alleen worden aangevraagd nadat de Amerikaanse werkgever een verzoekschrift I-129 heeft ingediend en dit door de USCIS is goedgekeurd. De USCIS geeft vervolgens een formulier I-797 af, waarop een ontvangstbevestigingsnummer wordt vermeld. Dit ontvangstnummer is vereist om via deze dienst een afspraak te maken. Papieren kopieën van formulier I-797 en/of I-129 zijn niet vereist.

(H1-B) Personen met een gespecialiseerd beroep - Voor aanvragers van dit visum is de theoretische en praktische toepassing van zeer gespecialiseerde kennis vereist voor de voltooiing van een specifieke opleiding in het hoger onderwijs. Deze categorie heeft tevens betrekking op modellen in de modewereld, op intergouvernementeel onderzoek en ontwikkeling, en op door het Amerikaanse ministerie van Defensie geleide coproductieprojecten.

(H-1B1) Free Trade Agreement (FTA) Professional - deze visumcategorie is gecreëerd door de VS-Chili Vrijhandelsovereenkomst en de VS-Singapore Vrijhandelsovereenkomst. H-1B1 uitzendkrachten worden gedefinieerd als personen die op tijdelijke basis diensten zullen uitvoeren in gespecialiseerde beroepen.

Kandidaten die een H-1B1 visum aanvragen moeten een vacature van een werkgever uit de Verenigde Staten en een door het ministerie van Arbeid gecertificeerde goedgekeurde aanvraag tonen. Een 'Non-immigrant Work petition' (werkverzoekschrift) is niet vereist. Voor meer informatie over het H-1B1 visum kunt u terecht op https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment.html.

(H2-A) Seizoenswerkers in de landbouw - Het H2-A-visum geeft Amerikaanse werkgevers de mogelijkheid buitenlanders naar de Verenigde Staten te laten komen om tijdelijk in de landbouw te werken als er geen Amerikaanse medewerkers beschikbaar zijn.

(H2-B) Tijdelijke medewerkers of seizoenswerkers voor andere functies dan in de landbouw - Het H2-B-visum voor tijdelijke medewerkers of seizoenswerkers voor andere functies dan in de landbouw geeft Amerikaanse werkgevers de mogelijkheid buitenlanders naar de Verenigde Staten te laten komen om tijdelijk in andere functies dan in de landbouw te werken.

(H3)Stagiair (niet-medisch of niet-academisch) - Dit visumtype is bedoeld om buitenlanders naar de Verenigde Staten te laten komen voor het volgen van een opleiding op een groot aantal gebieden, waaronder landbouw, handel, communicatie, financiën, overheid, transport, de vrije beroepen en puur industriële gebieden.

(L) Medewerker overgeplaatst van de ene vestiging naar de andere - Dit visum geldt voor aanvragers die binnen de voorafgaande drie jaar één jaar onafgebroken in het buitenland werkzaam zijn geweest en die als manager, leidinggevende of specialist gaan werken in een vestiging, moedermaatschappij, aanverwante maatschappij of dochtermaatschappij van dezelfde werkgever in de Verenigde Staten. Het L-visum geeft Amerikaanse werkgevers de mogelijkheid een leidinggevende of manager uit een van hun buitenlandse vestigingen over te plaatsen naar een vestiging in de Verenigde Staten. Dit visum geeft ook buitenlandse bedrijven die nog geen aanverwante vestiging in de Verenigde Staten hebben de mogelijkheid een leidinggevende of manager naar de Verenigde Staten te sturen om daar een vestiging op te zetten.

Een multinational met een vestiging in de Verenigde Staten kan voor afzonderlijke medewerkers een verzoekschrift indienen of op basis van een zogenaamd algemeen L-verzoekschrift één goedkeuring krijgen voor meerdere managers en leidinggevenden om de Verenigde Staten te mogen binnenreizen. Zie http://www.uscis.gov/portal/site/uscis voor meer informatie over het in aanmerking komen voor een algemeen L-verzoekschrift.

Zodra gunstig wordt beslist op het algemeen L-verzoekschrift, moeten afzonderlijke aanvragen worden ingediend namens iedere aanvrager afzonderlijk die de Verenigde Staten wil binnenreizen op basis van een L-status.

(O) Personen met buitengewone vaardigheden - Het O-visum is bedoeld voor personen met buitengewone vaardigheden op het gebied van wetenschap, kunst, bedrijfsleven of atletiek of die aantoonbaar buitengewone prestaties hebben geleverd in de film- of televisie-industrie en nationaal of internationaal voor die prestaties worden erkend.

(P) Internationaal erkende atleten, artiesten en entertainers - Een P-3-visum is bedoeld voor personen die individueel of als groep naar de Verenigde Staten komen voor het ontwikkelen, interpreteren, vertegenwoordigen, coachen of doceren van een unieke of traditionele voorstelling of presentatie op etnisch, folkloristisch, cultureel of artistiek gebied of op het gebied van musical, theater of kunst. Daarnaast moet de aanvrager naar de Verenigde Staten komen om deel te nemen aan een cultureel evenement dat het begrip of de ontwikkeling van de desbetreffende kunstvorm bevordert. Het programma kan van commerciële of niet-commerciële aard zijn.

(Q) Bezoeker internationale culturele uitwisseling - Dit visum is bedoeld voor personen die praktische training of werkgelegenheid bieden of die de geschiedenis, cultuur en tradities van het thuisland van de aanvrager delen. Het niet-immigratievisum Q is bedoeld voor internationale culturele uitwisselingsprogramma’s die door de Amerikaanse immigratiedienst (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS) zijn aangewezen.

(R) Personen werkzaam in religieuze hoedanigheid - Het visum voor personen werkzaam in een religieuze hoedanigheid (R) geldt voor aanvragers die de Verenigde Staten willen binnenreizen om daar tijdelijk in een religieuze hoedanigheid werkzaam te zijn.

Personen werkzaam in een religieuze hoedanigheid zijn inclusief personen die door een erkende werkgevende entiteit bevoegd zijn om religieuze activiteiten en andere taken te vervullen die doorgaans door bevoegde leden van de geestelijkheid van de desbetreffende religie worden verricht en medewerkers die aan een religieuze roeping of een religieus beroep invulling geven.

 • De aanvrager moet lid zijn van een religieus kerkgenootschap dat een bonafide religieuze non-profitorganisatie in de Verenigde Staten heeft.
 • Het religieus kerkgenootschap en het aanverwante genootschap daarvan, indien van toepassing, zijn vrijgesteld van belastingen of komen voor een status van belastingvrijstelling in aanmerking.
 • De aanvrager is gedurende de twee jaar onmiddellijk voorafgaande aan de aanvraag van de status van in een religieuze hoedanigheid werkzame persoon lid van het kerkgenootschap geweest. De aanvrager is voornemens te werken als functionaris van het desbetreffende kerkgenootschap of in een religieus beroep of op grond van een religieuze roeping voor een bonafide religieuze non-profitorganisatie (of een van belasting vrijgesteld aanverwant genootschap van een dergelijke organisatie).

(TD/TN) NAFTA-PROFESSIONAL

Onder de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (North American Free Trade Agreement, NAFTA) worden speciale economische en handelsrelaties gecreëerd voor de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Met het niet-immigratievisum NAFTA-professional (TN) mogen ingezetenen van Canada en Mexico als NAFTA-professionals werken in de Verenigde Staten in het kader van vooraf bepaalde zakelijke activiteiten voor een Amerikaanse of buitenlandse werkgever. Personen die permanente ingezetenen – geen staatsburgers – van Canada en Mexico zijn, kunnen niet als NAFTA-professional werken. Aan gezinsleden van een houder van een TN-visum wordt een TD-visum afgegeven.

Professionals uit Canada of Mexico mogen onder de volgende voorwaarden in de Verenigde Staten werken:

 • De aanvrager is een staatsburger van Canada of Mexico.
 • Het beroep staat op de NAFTA-lijst.
 • De functie in de Verenigde Staten vereist een NAFTA-professional.
 • De Mexicaanse of Canadese aanvrager gaat werken in een vooraf bepaalde voltijd- of deeltijdbaan.
 • De Mexicaanse of Canadese aanvrager is gekwalificeerd voor het beroep.

Andere categorieën niet-immigratievisum

(T) SLACHTOFFER VAN MENSENHANDEL

Houders van een T-visum zijn slachtoffer geweest van een ernstige vorm van mensenhandel. Mensenhandel is een moderne vorm van slavernij waarbij handelaren personen verleiden met valse beloften van werk en een beter leven. Mensenhandelaren maken vaak misbruik van arme werklozen die geen toegang hebben tot sociale voorzieningen. De niet-immigratiestatus T (T-visum) beschermt slachtoffers van mensenhandel en geeft hun toestemming in de Verenigde Staten te verblijven om behulpzaam te zijn bij onderzoek naar of het procederen tegen mensenhandel.

De aan slachtoffers van mensenhandel verleende T-status is alleen in de Verenigde Staten geldig. Ga voor meer informatie naar http://www.uscis.gov/portal/site/uscis. De rol van Amerikaanse ambassades en consulaten is beperkt tot verwerking van aanvragen voor gezinsleden of degenen aan wie al een T-status in de Verenigde Staten is verleend.

(U) SLACHTOFFER VAN CRIMINELE ACTIVITEIT

Het U-visum is beschikbaar voor gekwalificeerde buitenlandse slachtoffers van bepaalde criminele activiteiten die behulpzaam zijn bij onderzoek naar of het procederen tegen de specifieke criminele activiteiten. De desbetreffende personen moeten zelf een verzoekschrift rechtstreeks bij de USCIS indienen. De niet-immigratiestatus U wordt door de USCIS verleend op basis van een ontvankelijk verklaarde petitie. Zowel de hoofdaanvrager van een U-visum als de bijbehorende verzoekers kunnen, indien aan hen de U-status is verleend, een U-visum aanvragen op de consulaire vertegenwoordiging in het buitenland. Het doel van een U-visum is om slachtoffers van bepaalde misdaden tijdelijk een wettelijke status en recht op werk in de Verenigde Staten te geven voor maximaal vier jaar.