Potrebna dokumentacija

Pregled

Da biste se pripremili za razgovor u konzularnom odjelu podnosioci zahtjeva moraju prikupiti odgovarajuću dokumentaciju koja se odnosi na svrhu putovanja. Predloženi popis dokumenata za sve kategorije viza nalazi se dole. Moraćete dokazati da ispunjavate uslove u skladu s američkim zakonom da biste dobili vrstu vize za koju podnosite zahtjev. Nema garancije da će vam viza biti izdata. Nemojte praviti konačne putne planove niti kupovati karte prije nego što vam se izda viza.

Napomena: Možda će vam biti potrebni dodatni dokumenti. Pregledajte uputstva o tome kako se prijaviti za vizu na web-stranici Ambasade ili Konzulata gdje ćete podnijeti zahtjev. Za utvrđivanje kvalifikacija za vizu možda će vam biti potrebni dodatni dokumenti.

 1. U slučaju zahtjeva za vizu za koje je potrebno lično pojavljivanje na razgovoru u konzularnom odjelu, podnosioci zahtjeva moraju na razgovor ponijeti sve potrebne dokumente.
 2. U slučaju zahtjeva za vizu za koje nije potrebno lično pojavljivanje na razgovoru u konzularnom odjelu, podnosioci zahtjeva moraju sve tražene dokumente spakovatiu kovertu koju će predati u konzularni odjel uz zahtjev za vizu.

Opšti dokumenti za podnošenje zahtjeva za vizu - za sve vrste viza

Sljedeći su dokumenti potrebni za sve vrste viza:

 1. Važeći pasoeseš koji vrijedi za putovanje u Sjedinjene Države. Pasoš treba biti važeći još najmanje šest mjeseci nakon perioda boravka u Sjedinjenim Državama (osim ako posebni ugovori između država ne predviđaju neka izuzeća).
 2. Pasoš sa posljednjom izdanom američkom vizom (ako se odnosi na vas).
 3. Zahtjev za neuseljeničku vizu, potvrdna stranica sa bar kodom obrasca DS-160.
 4. Potvrda o zakazanom razgovoru i stranica s uputstvima odštampana s ove web-stranice
 5. Jedna fotografija u boji dimenzija 5 x 5 cm (2 x 2 inča) snimljena u posljednjih 6 mjeseci. Dodatne pojedinosti vezane uz fotografije Ministarstva vanjskih poslova potražite na: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html.
 6. Prateći članovi porodice, osim ako ulaze u SAD sa drugom svrhom, moraju pokazati vjenčani list (za supružnike) i/ili rodni list (za neoženjenu djecu do 21 godine), u odgovarajućim slučajevima.

Ako lično dolazite na razgovor morate donijeti originalnu dokumentaciju. Ako ste oslobođeni od ličnog pojavljivanja i šaljete dokumente putem kurirske službe, molimo pošaljite originalni važeći pasoš i prethodni pasoš s posljednjom izdanom vizom SAD (ako je primjenjivo) te potvrdnu stranicu sa bar kodom obrasca DS-160 i kopije druge prateće dokumentacije. Pogledajte dole spisak prateće dokumentacije za svaku vrstu vize.


Dodatni dokumenti - u zavisnosti od vrste vize

(B) POSJETILAC: POSAO, TURIZAM, LIJEČENJE

 • Budite spremni na to da ćete morati donjeti sljedeće dokumente ako putujete radi liječenja:
  • Medicinsku dijagnozu od lokalnog doktora kojoj se objašnjava priroda bolesti i razlog zašto je potrebno liječenje u Sjedinjenim Državama.
  • Pismo od doktora ili zdravstvene ustanove u Sjedinjenim Državama u kojem se navodi spremnost da liječe dijagnosticiranu bolest i u kojem se navodi dužina i trošak liječenja (uključujući naknade za doktore, naknade za boravak u bolnici i sve povezane medicinske troškove).
  • Dokaz da će pacijentovi životni i medicinski troškovi te troškovi prevoza u Sjedinjenim Državama biti podmireni. Dokaz može biti u obliku bankovne ili druge izjave o prihodima/ušteđevini ili ovlaštenih kopija poreznih prijava na dohodak (pacijentovih ili od organizacije koja plaća liječenje)
 • Možete se prijaviti za vizu za posjetioce B-1 da privremeno radite u SAD kao lični ili kućni zaposlenik u ograničenim situacijama. Vi i i vaš poslodavac ćete morati dokazati da vaš poslovni odnos odgovara standartima plaćanja i radnih uslova u SAD. Za više informacija kako se prijaviti posjetite web-stranicu Ambasade SAD u vašoj zemlji i ovu web-stranicu: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visitor.html.

U vrijeme razgovora za vizu mogu vam biti zatraženi dodatni dokumenti da bi se ustanovilo da li se kvalifikujete za vizu. Ako ste oslobođeni od ličnog prisustva razgovoru za vizu kuriru predajte samo one dokumente navedene u spisku na stranici sa uputama.

Na primjer, dodatni dokumenti za lični razgovor mogu uključivati dokaze o:

 • Svrsi putovanja
 • Namjeri napuštanja SAD nakon završetka putovanja
 • Dokaz da možete pokriti sve troškove putovanja
 • Dokaz o zaposlenju i/ili porodičnim vezama može biti dovoljan se pokažete svrhu vašeg putovanja i namjeru povratka u zemlju prebivališta.
 • Ako ne možete lično pokriti sve troškove putovanja, možete pokazati dokaz da će druga osoba djelimično ili u potpunosti pokriti troškove vašeg putovanja.

(C) TRANZIT KROZ SJEDINJENE DRŽAVE

 • Dokaz o tranzitu kroz Sjedinjene Države dok putujete dalje u drugu zemlju i namjera da odete iz Sjedinjenih Država.
 • Dokaz da imate dovoljn sredstava za pokrivanje svih troškova boravka u Sjedinjenim Državama..
 • Dokaz kojim se pokazuje da podnosilac zahtjeva ima mjesto stanovanja u inozemstvu kamo se planira vratiti nakon završetka boravka u Sjedinjenim Državama. To se uglavnom utvrđuje dokazima o porodičnim, profesionalnim, imovinskim, poslovnim ili ostalim vezama i obvezama u zemlji koja ne uključuje Sjedinjene Države, a koje su dovoljne da se podnosilac zahtjeva vrati u tu zemlju nakon završetka boravka u SAD-u.

(D) ČLAN POSADE

 • Pismo/ugovor od poslodavca u kojem se navodi trajanje zaposlenja i, ako je moguće, mjesta ulaska u SAD.

(E) TRGOVAC ILI INVESTITOR PREMA MEĐUDRŽAVNOM SPORAZUMU

 • Zahtjev za neuseljeničku vizu za trgovca ili investitora prema međudržavnom sporazumu, obrazac DS-156E.
 • Dokumenti kojima se utvrđuje u kojoj državi je registrovana vaša firma.
 • Pismo poslodavca u kojem se navodi vaš položaj u firmi i navodi da posjedujete izuzetno specijalizirane vještine neophodne za efikasan rad firme ili da ste direktor ili menadžer.
 • Dokaz o značajnom trgovanju između SAD-a i vaše domovine.
 • Posjetite https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/treaty-trader-investor-visa-e.html da biste pronašli dodatne zahtjeve za dokumentaciju.

Dodatna potrebna dokumentacija

Ako podnosite zahtjev za vizu za Trgovce/Investitore prema međunarodnom sporazumu (E1/E2) ili vizu za Radnike premještene na drugo radno mjesto unutar iste kompanije (L1/L2), pošaljite kopiju stranice pasoša sa biometrijskim podacima. Konzularnom odjelu nije potreban original vašeg pasoša prije razgovora.

(E3) SPECIJALIZOVANI RADNIK IZ AUSTRALIJE

 • Obrazac ETA 9035, s jasnom oznakom „E3 - Australija - za obradu.” Napomena: Ovaj je obrazac obavijest o odobrenoj Prijavi o ispunjavanju radnih uslova (LCA- Labor Condition Application) koje poslodavac u SAD-u pribavlja od Ministarstva rada (DOL - Department of Labor).
 • Ponuda za posao s podacima o iznosu plaće koju upućuje poslodavac sa sjedištem u SAD-u, a u kojoj je naznačeno da će podnosilac zahtjeva biti angažiran na specijalističkom zanimanju.
 • Ovjerena kopija strane diplome i dokazi da je ona odgovara potrebnoj diplomi u SAD-u ili ovjerena kopija prvostepenog statusa stečenog u SAD-u ili više stručne spreme, u skladu s pravilima struke.
 • Ovjerena kopija tražene dozvole ili drugog službenog odobrenja za bavljenje zanimanjem u državi u kojoj će raditi. Ako licenciranje nije nužno odmah po ulasku, podnosilac zahtjeva trebat će dokazati da će potrebna licenca biti stečena u razumnom roku nakon ulaska.

(F) STUDENTI JEZIKA ILI AKADEMSKIH ŠKOLA/STUDIJA

 • Obrazac I-20, potvrda o ispunjavanju uslova za neuseljenički F1 status studenta za studente akademskih škola/studija, škola jezika i strukovnih studija. Podnosilac zahtjeva treba dostaviti obrazac I-20 kreiran u sistemu SEVIS koji je podnosiocu zahtjeva dostavila njegova škola. Podnosilac zahtjeva i službena osoba škole moraju potpisati obrazac I-20.
 • Potvrda uplate SEVIS (Informacioni sistem studentskih viza i viza na razmjeni) takse I-901. Za više informacija o tome ko je dužan da uplati ovu taksu posjetite Program studentskih viza i viza za posjetioce na razmjeni (SEVP) na sajtu: http://www.fmjfee.com.

U vrijeme razgovora za vizu mogu vam biti zatraženi dodatni dokumenti da bi se ustanovilo da li se kvalifikujete za vizu. Ako ste oslobođeni od ličnog prisustva razgovoru za vizu kuriru predajte samo one dokumente navedene u spisku na stranici sa uputama.

Na primjer, dodatni dokumenti za lični razgovor mogu uključivati dokaze o:

 • Svrsi putovanja
 • Namjeri napuštanja SAD nakon završetka putovanja
 • Dokaz da možete pokriti sve troškove putovanja
 • Dokaz o zaposlenju i/ili porodičnim vezama može biti dovoljan se pokažete svrhu vašeg putovanja i namjeru povratka u zemlju prebivališta.
 • Ako ne možete lično pokriti sve troškove putovanja, možete pokazati dokaz da će druga osoba djelimično ili u potpunosti pokriti troškove vašeg putovanja.

(H) PRIVREMENI RADNIK

 • Broj potvrde za odobrenu molbu kako je prikazan na molbi za neuseljeničku vizu za privremenog radnika, obrascu I-129 ili obrascu I-797 (Potvrda o obradi) od USCIS-a (ne odnosi se na podnosioce za vizu H1B1).
 • Ponuda za zaposlenje od poslodavca u SAD i certificirano odobrenje od Ministarstva rada SAD (odnosi se samo na pondosioce za vizu H1B1).

(I) PREDSTAVNICI MEDIJA i NOVINARI/h2>
 • Dokaz o zaposlenju
 • Kopija službene novinarske iskaznice, ako se odnosi na vas

(J) POSJETILAC NA RAZMJENI

 • Potvrda o ispunjavanju uslova za status posjetioca na razmjeni, obrazac DS-2019 - Obrazac DS-2019 generisan u SEVIS-u izdaje sponzor programa nakon što unese podatke o posjetiocu na razmjeni u sistem SEVIS. Svi posjetioci na razmjeni, uključujući bračne partnere i maloljetnu djecu, moraju se registrovati u informacijski sistem za studente i posjetioce na razmjeni (SEVIS). Svaka osoba dobiva odvojeni obrazac DS-2019.
 • Obuka/plan pripravništva/stažiranja, obrazac DS-7002 - Osim obrasca DS 2019, sudionicima u kategorijama J-1 Pripravnik i stažist potreban je obrazac DS 7002 (na temelju okvira 7 na obrascu DS-2019). Dodatno se informišite o programima za pripravnike i stažiste na https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/study.html.
 • Potvrda uplate SEVIS (Informacioni sistem studentskih viza i viza na razmjeni) takse I-901. Za više informacija o tome ko je dužan da uplati ovu taksu posjetite Program studentskih viza i viza za posjetioce na razmjeni (SEVP) na sajtu: http://www.fmjfee.com.

U vrijeme razgovora za vizu mogu vam biti zatraženi dodatni dokumenti da bi se ustanovilo da li se kvalifikujete za vizu. Ako ste oslobođeni od ličnog prisustva razgovoru za vizu kuriru predajte samo one dokumente navedene u spisku na stranici sa uputama.

Na primjer, dodatni dokumenti za lični razgovor mogu uključivati dokaze o:

 • Svrsi putovanja
 • Namjeri napuštanja SAD nakon završetka putovanja
 • Dokaz da možete pokriti sve troškove putovanja
 • Dokaz o zaposlenju i/ili porodičnim vezama može biti dovoljan se pokažete svrhu vašeg putovanja i namjeru povratka u zemlju prebivališta.
 • Ako ne možete lično pokriti sve troškove putovanja, možete pokazati dokaz da će druga osoba djelimično ili u potpunosti pokriti troškove vašeg putovanja.

(K) ZARUČNIK/CA ILI BRAČNI PARTNER DRŽAVLJANINA SAD-A

(L) RADNICI PREMJEŠTENI NA DRUGO RADNO MJESTO UNUTAR ISTE KOMPANIJE

Dodatna potrebna dokumentacija

Ako podnosite zahtjev za vizu za Trgovce/Investitore prema međunarodnom sporazumu (E1/E2) ili vizu za Radnike premještene na drugo radno mjesto unutar iste kompanije (L1/L2), pošaljite kopiju stranice pasoša sa biometrijskim podacima. Konzularnom odjelu nije potreban original vašeg pasoša prije razgovora.

(M) STUDENT STRUČNOG/NEAKADEMSKOG STUDIJA

 • Obrazac I-20 - Škola će poslati obrazac I-20 kreiran u sistemu SEVIS nakon što unese podatke o studentu iz baze podataka sistema SEVIS. Student i službena osoba škole moraju potpisati obrazac I-20. Ako namjeravaju boraviti u Sjedinjenim Državama, svi studenti, njihovi bračni partneri i maloljetna djeca moraju se registrovati u sistem za studente i posjetioce na razmjeni (SEVIS). Svaka pojedinačna osoba prima vIastiti primjerak obrasca I-20.
 • Potvrda uplate SEVIS (Informacioni sistem studentskih viza i viza na razmjeni) takse I-901. Za više informacija o tome ko je dužan da uplati ovu taksu posjetite Program studentskih viza i viza za posjetioce na razmjeni (SEVP) na sajtu: http://www.fmjfee.com.

U vrijeme razgovora za vizu mogu vam biti zatraženi dodatni dokumenti da bi se ustanovilo da li se kvalifikujete za vizu. Ako ste oslobođeni od ličnog prisustva razgovoru za vizu kuriru predajte samo one dokumente navedene u spisku na stranici sa uputama.

Na primjer, dodatni dokumenti za lični razgovor mogu uključivati dokaze o:

 • Svrsi putovanja
 • Namjeri napuštanja SAD nakon završetka putovanja
 • Dokaz da možete pokriti sve troškove putovanja
 • Dokaz o zaposlenju i/ili porodičnim vezama može biti dovoljan se pokažete svrhu vašeg putovanja i namjeru povratka u zemlju prebivališta.
 • Ako ne možete lično pokriti sve troškove putovanja, možete pokazati dokaz da će druga osoba djelimično ili u potpunosti pokriti troškove vašeg putovanja.

(O) POJEDINCI S IZUZETNIM SPOSOBNOSTIMA ILI POSTIGNUĆIMA

 • Broj potvrde za odobrenu molbu kako je prikazan na molbi za neuseljeničku vizu za privremenog radnika, obrazac I-129, ili potvrda o obradi, obrazac I-797, od USCIS-a.

(P) SPORTISTI, ZABAVLJAČKE GRUPE I IZVOĐAČI

 • Broj potvrde za odobrenu molbu kako je prikazan na molbi za neuseljeničku vizu za privremenog radnika, obrazac I-129, ili potvrda o obradi, obrazac I-797, od USCIS-a.

(Q) POSJETILAC NA KULTURNOJ RAZMJENI

 • Broj potvrde za odobrenu molbu kako je prikazan na molbi za neuseljeničku vizu za privremenog radnika, obrazac I-129, ili potvrda o obradi, obrazac I-797, od USCIS-a.

U vrijeme razgovora za vizu mogu vam biti zatraženi dodatni dokumenti da bi se ustanovilo da li se kvalifikujete za vizu. Ako ste oslobođeni od ličnog prisustva razgovoru za vizu kuriru predajte samo one dokumente navedene u spisku na stranici sa uputama.

Na primjer, dodatni dokumenti za lični razgovor mogu uključivati dokaze o:

 • Svrsi putovanja
 • Namjeri napuštanja SAD nakon završetka putovanja
 • Dokaz da možete pokriti sve troškove putovanja
 • Dokaz o zaposlenju i/ili porodičnim vezama može biti dovoljan se pokažete svrhu vašeg putovanja i namjeru povratka u zemlju prebivališta.
 • Ako ne možete lično pokriti sve troškove putovanja, možete pokazati dokaz da će druga osoba djelimično ili u potpunosti pokriti troškove vašeg putovanja.

(R) VJERSKI RADNIK

(T) ŽRTVA TRGOVINE LJUDIMA

 • Obrazac I-797, potvrda o obradi od USCIS-a s navedenim odobrenjem obrasca I-914, Dodatka A

(TD/TN) STRUČNJAK U NAFTA-i

 • Dokaz o zaposlenju

(T) ŽRTVA KAZNENOG DJELA

 • Obrazac I-797, potvrda o obradi od USCIS-a s navedenim odobrenjem neuseljeničke molbe U